THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

0 Comments

Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa sa komunidad ng mga nasyon. Kaya kailangan ang pagsasalin. Hanggang ang wika ng kompyuter sa Pilipinas ay Ingles, walang pagkakataon na maintelektwalisa ang Filipino sa domeyn na ito. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon.

Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pagdebelop at pag-elaboreyt ng mga terminong kompyuter sapagkat ito ang pinanggagalingan ng karamihan ng uri ng karunungan at impormasyon. Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin. Ang mga kadahilanang nabanggit ang nagbubunsod sa mga mananaliksik at siyentipiko upang magpatuloy na mag-aral at unawain ang teknolohiya ng kompyuter. Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? By clifford jay mamauag. Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto: Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa.

Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi. Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon Wijang mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa. Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin tunkgol mamamayan ng bansang Pilipinas—ang wikang Filipino.

Una, ang termino ay kinakailangang baybayin na iba sa pagpipilian ngunit lahat ng terminong kompyuter ay nakaangkla sa Ingles.

Ngunit ang mga limitasyong ito ay dulot ng mga sumusunod na kadahilanan sa pagpili ng mga termino sa kompyuter. Noongang wikang Filipino ay opisyal balbxl itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles.

  CATALASE AND HYDROGEN PEROXIDE EXPERIMENT COURSEWORK

Thesis tungkol sa salitang balbal

By clifford jay mamauag. Ang terminong computer, halimbawa, sa elaborasyong direktang panghihram ay hihiramin mula as wikang Ingles ang orihinal na terminong ito tungo sa wikang Filipino. Constantino, Pamela, et al. Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? Dahil dito, kailangang maging transisyonal lamang wilang palising nabanggit at gawing wika ng syensya at teknolohiya ang wikang Filipino upang ganap na maintelektwalisa.

Rex Publishing House, Inc. Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter tungkop kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan. Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa kompyuter ay tubgkol ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter. Ang mga terminong ito ay isinailalim sa nabanggit na prosesong elaborasyong leksikal upang makalikha ng mga katumbas na terminolohiyang pangkompyuter sa Filipino.

Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin.

thesis tungkol sa wikang balbal

Mabilis nang umuunlad ang likhang-teknolohiyang ito na di malayong magiging isa nang pangangailangan sa buhay. Magiging ambag pa ang ganitong gamit sa intelektwalisasyon ng Filipino kung malilinang ang mga terminong kompyuter sa wikang Iwkang. Kinakailangan sa ating buhay ang isang kompyuter na magiging gabay natin sa paggawa ng mga bagay-bagay, maging sa pinakasimpleng paraan.

Panimula sa thesis

Ang Filipino sa Kompyuter Paano kaya magagamit ang wikang Filipino sa kompyuter? Dahil nga sa bago at patuloy na umuunlad ang siyensyang kompyuter, maraming bagong termino ang ipinakikilala sa mga tao lalo na sa mga gumagamit nito.

Sa nasabing pag-aaral, pinili ang mga respondents mula sa mga taong gumagamit ng teknolohiyang pangkompyuter tulad ng mga mag-aaral sa tersyarya sa kompyuter. Isang bagong instrumento, isang bagong gamit sa maunlad na kabihasnan at nagawang makalikha ng mga katawagang bago rin ngang kodigong minamaster sa paghudyat ng utos, sa pagsunod dito at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng kompyuter.

  STAGES OF CRITICAL THINKING HUM/114 WORKSHEET

Panimula sa thesis – College Students Essay

Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan. Kung gagamitin ang partikular na paraan ng elaborasyon na ito, ang computer ay magiging makinang datos taguan.

Karamihan ng mga sayt sa Baalbal Wide Web ay halos nasa Ingles, na patunay na ang mga biyayang pangkabuhayan ay nasa kamay lamang ng taong nagsasalita ng Ingles. May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain.

Ferguson, ayt Jyotirinda Das Gupta eds.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Ang ikatlong paraan ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang salita bilang panumbas. Sa paraang ito, hindi nababago ang paraan ng pagbigkas ng termino.

Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto: Aang pag-aaral na ito ay makatutulong upang mapadali ang pag-unawa sa sistemang impormasyon para sa mga di-espesyalistang gagamit.

Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Isang mithiin ng Pilipinas ang makasunod sa pagsulong ng malalakas na bansa, gaya ng Estados Unidos, Hapon, at Tsina. Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit tngkol sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino.

Skip to main content.